เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


ปัจจุบันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการบริการเพิ่มมากขึ้น การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในเชิงธุรกิจและการค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันเชิงธุรกิจ โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกขั้นต้นสำหรับผู้บริโภค โดยประเทศไทยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ตลาดและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการขยายตัวและได้รับความสนใจจากสังคมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ที่ให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิใบไม้เขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำเว็บไซต์ Thai Eco Products ที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยง่าย โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าสีเขียวในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย

ด้วยความร่วมมือจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำเว็บไซต์ Thai Eco Products เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่แก่สาธารณชน กว่า 232,370รายการ

2015

 • E-Book Eco Products Directory 2015
  รายละเอียด

  คู่มือที่รวบรวมสินค้าและบริการที่ได้รับฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจำนวน 13 ฉลาก จำนวน 9,686 รายการ

2013

 • Eco Products Directory 2013
  รายละเอียด

  รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,094 รายการ แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่

  • หมวดที่ 1 สินค้าและบริการที่ได้เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ และ

  • หมวดที่ 2 สินค้าและบริการอื่นๆที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม

2011

 • Eco Products Directory 2011
  รายละเอียด

  รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,108 รายการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 สินค้าและบริการที่เข้าเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมมลพิษ และสินค้าและบริการอื่นๆที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม

  • ส่วนที่ 2 สินค้าและบริการที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ

2009

 • Eco Products Directory 2009
  รายละเอียด

  รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่เป็นฉลากเขียว Green leaf และ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 450 รายการ แบ่งเป็น

  • สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 307 รายการ และ

  • บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 143 รายการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
103

Online
1

Total
187,075