ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


เชิญรับฟังสัมมนา “FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular & Green Economy 
และก้าวสู่ Carbon Neutrality”
19 ธันวาคม 2560

เชิญรับฟังสัมมนา “FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular & Green Economy  และก้าวสู่ Carbon Neutrality”

เชิญรับฟังสัมมนา “FUTURE INDUSTRY...เข้าใจ & เท่าทัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular & Green Economy  และก้าวสู่ Carbon Neutrality”

เส้นทางสู่ความยั่งยืน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
งานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 : ECO Innovation Forum 2022 
Eco Journey to Carbon Neutrality
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
19 ธันวาคม 2560

งานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 : ECO Innovation Forum 2022 Eco Journey to Carbon Neutrality

เส้นทางสู่ความยั่งยืน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ งานสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 : ECO Innovation Forum 2022 Eco Journey to Carbon Neutrality วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Grand Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

TGD คือระบบฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thai Green Directory) และรายชื่อผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร้านค้าลงทะเบียน : Thai Green Directory (TGD)

TGD คือระบบฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thai Green Directory) และรายชื่อผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม"ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน" รุ่น2
จัดโดย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
19 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้ารับการอบรม"ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน" รุ่น2

ขอเชิญเข้ารับการอบรม"ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงาน" รุ่น2 จัดโดย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรออนไลน์ การประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
19 ธันวาคม 2560

Online Learning Platform

หลักสูตรออนไลน์ การประยุกต์ใช้หลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน และการใช้สารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)"
19 ธันวาคม 2560

เชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)"

เชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน "โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)"

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
215

Online
1

Total
121,017