ฉลากใบไม้เขียว Green Leaf

ฉลากใบไม้เขียว Green Leaf


ฉลากใบไม้เขียว (Green Leaf) ดำเนินการโดยมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม มุ่งเน้นการใช้พลังงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิดหลัก “รู้ประหยัด รักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นฉลาก

ที่รับรองโรงแรมที่มีการจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้ตามมาตรฐาน และมีการดำเนินงาน

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานจัดการของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การลดหรือจัดการมลพิษทางน้ำและทางอากาศ และการจัดการดูแลผลกระทบจากกิจกรรมของโรงแรมต่อระบบนิเวศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
104

Online
0

Total
200,530