ตะกร้าเขียว

ตะกร้าเขียว


ตะกร้าเขียว คือ รายการข้อมูลสินค้าและบริการที่ได้รับรองตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ

คุณสมบัติของตะกร้าเขียว

????คุณสมบัติ/ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

????ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

????มีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูง

????ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง

????ใช้วัสดุน้อย

????ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงการใช้งาน

????คุ้มค่า คงทน

????มีการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://gp.pcd.go.th/

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (662) 345-1273 อีเมล์: thaiecoproducts@gmail.com
เว็บไซต์นี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานที่ให้การรับรองฉลาก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้รับรองข้อมูลใดๆ

Today
112

Online
0

Total
200,538